Governance

Goed intern toezicht hangt af van de manier waarop de leden van een RvT - gezamenlijk én individueel – inhoud en vorm geven aan hun rollen en verantwoordelijkheden. Codes, reglementen, dashboards en dergelijke kunnen behulpzame instrumenten zijn, maar de kern van goed toezicht ligt in het gedrag en de oordeelsvorming van een RvT, de interactie binnen een RvT, en met het bestuur, de organisatie en in- en externe stakeholders. Bas Baanders vindt het een uitdaging om een vinger te leggen op dit samenspel en van daaruit te bekijken hoe de governance (verder) verbeterd kan worden.

Raden van Toezicht schakelen Bas Baanders in voor evaluatie, scholing, onderzoek en advies.

  • Evaluatie: hij begeleidt zelfevaluaties van Raden van Toezicht, kent de wereld van zorg, welzijn en onderwijs en ontwikkelt hiervoor verschillende werkvormen. Bas Baanders is lid NVTZ-netwerk van externe begeleiders van evaluaties (zie: https://www.nvtz.nl/wat-doen-we/66-bas-baanders). Actuele ontwikkelingen worden altijd meegenomen. Te denken valt aan transities in zorg en welzijn, nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe rechtsvormen (privaat, BV, coöperatie; in het onderwijs: samenwerkingsverbanden PO) en de opkomst van burgerinitiatieven. Speciale aandacht heeft hij voor het ervaringsdeskundig perspectief in het toezicht. Zo blijft de RvT steeds bij de tijd.
  • Scholing: hij is kerndocent bij de NVTZ Academie en verzorgt in-company scholingsprogramma’s, onder andere voor Raden van Toezicht/Raden van Commissarissen, desgewenst het bestuur.
  • Advies: Bas Baanders adviseert Raden van Toezicht bij de werkwijze, inrichting en samenstelling. Met hem als mediator kwamen een RvT en de RvB uit een patstelling over het strategisch beleid. Voor een samenwerkingsverband passend onderwijs ontwikkelde hij een vorm van governance die past bij zowel de dynamiek van de uitvoeringsorganisatie, als bij die van de juridische entiteit. Hij heeft – naast de Atlas van het toezicht - verschillende publicaties op zijn naam staan, die elders op deze website zijn te downloaden.
  • Onderzoek: RvT-en schakelen Bas Baanders ook in om calamiteiten te onderzoeken, zoals onopgemerkte bestuursproblematiek, onopgemerkte financiële problematiek, de rollen van RvT en RvB in een zeer moeizame fusie, incidenten op het gebied van kwaliteit en veiligheid met een achterliggend cultuurprobleem. Daarnaast voerde hij een mooi onderzoek uit voor een RvT en RvB die beide vanuit eigen verantwoordelijkheden zeker wilden weten of ze met recht vertrouwen konden koesteren in het kwaliteitsbeleid van hun instelling.
Afhankelijk van de vraagstelling, wensen en mogelijkheden van een RvT wordt na een gedegen intake gezocht naar de best passende werkwijze. Die wordt op maat ingericht. Welke aanpak er ook uitkomt, samenwerking met Bas Baanders is altijd gedegen, zorgvuldig en to-the-point.

Image