Publicaties

Bas Baanders verzorgde o.a. de volgende publicaties:

Van buiten naar binnen kijken
De meerwaarde van extern begeleide zelfevaluaties


Toezichthouders in de zorg organiseren elk jaar een zelfevaluatie. Eens in de drie jaar schakelt de Raden hierbij een externe begeleider in voor de 'frisse blik van bruint naar binnen'. Wat is de meerwaarde van, en aan welke eisen met zo'n evaluatie voldoende? [Goed Bestuur & Toezicht 4 2019]

Stacks Image 173

Download het artikel [download].

Op zoek naar governance in dienst van de inhoud
Onderwerp is vernieuwing van de governance van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. Hieraan hebben Astrid Ottenheym (directeur/bestuurder), Patrick Kenis (hoogleraar Public Governance, Tilburg) en Bas Baanders gewerkt. Bas ontwikkelde de inhoudelijke ideeën voor vernieuwing van de governance, inclusief draagvlakontwikkeling en werkte deze uit.
Deze nieuwe vorm van ‘hybride’ governance wordt momenteel in praktijk gebracht. Het doet enerzijds recht aan de noodzaak van regelruimte voor kenniswerkers, en anderzijds aan de vereisten die een juridische entiteit stelt.
Deze manier van werken kan ook zeer geschikt zijn voor organisaties in zorg en welzijn.

Voor wie eens wil overleggen over weerbarstige governance-vraagstukken, en/of begeleiding op inhoud én proces ben ik natuurlijk graag beschikbaar: baanders.consultancy@gmail.com

Download het artikel [download].


Traditionele bril past niet bij samenwerkingsverbanden passen onderwijs
Dit artikelen beschrijft de vernieuwing van de governance bij samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland.

Hieraan hebben Astrid Ottenheym (directeur/bestuurder), Patrick Kenis (hoogleraar Public Governance, Tilburg) en Bas Baanders (Baanders, consultancy met zorg) gewerkt.

Over de aard van het samenwerkingsverband, de manier waarop samengewerkt wordt en de constatering dat het als organisatienetwerk functioneert. De gebruikelijke verhoudingen in lijnorganisaties passen daar niet bij. Dus moesten we op zoek naar een passende vorm voor de governance. Deze passende vorm wordt door mij in het artikel Op zoek naar governance in diens van de inhoud gepresenteerd.

Download het artikel [download].


Radenvan Toezicht op zoek naar ervaringsdeskundigheid
Bezoek de website van het Nationaal Register [link]
Of download het artikel [download].


Atlas van het Toezicht [2017],
Voor leden van de NVTZ te bestellen via: [link].
Voor andere belangstellenden te bestellen via en het Nationaal Register voor stimulerend toezicht: [link].


Kwaliteit en good governance in de zorg: praktijkverhalen [2009]

Ruim baan voor zelfsturende teams, artikel over leiderschap in een tijd van transities in Board Room Zorg [2014]

Toezicht houden op kwaliteit. Van drijfzand naar vaste grond onder de voeten, artikel in ZM Magazine [2011]In samenwerking met Hien Nguyen van bureau Hiendisign werden verzorgd:

Nieuwjaarsbrief van het project COPD in de buurt [2017]

Terugdringing doorlooptijden SEH van het Slingeland Ziekenhuis, Case-study in opdracht van: Room 2… [2017]


Nieuws

Nieuwsbrief september 2019 [download]


Nieuwsbrief september 2018 [download]


Nieuwsbrief oktober 2017 [download]


Image