Wat doet Baanders, consultancy met zorg?

U kunt Baanders, consultancy met zorg inschakelen voor:

 • Begeleiding van zelfevaluaties van Raden van Toezicht
 • Advisering op gebied van passende vorm van governance in complexe situaties
 • Onderzoek en waar mogelijk bemiddeling van samenwerkingsproblemen tussen RvT en bestuur of binnen een RvT.
 • (In company) trainingen
 • Publicatie op het gebied van goed toezicht en bestuur
 • Als NVTZ-dossierhouder “ervaringsdeskundig toezien” onderneemt hij activiteiten om het ervaringsdeskundig perspectief te verankeren in toezicht door Raden van Toezicht.

Werken aan de kwaliteit van goed toezicht en bestuur

Governance en Bas Baanders: evaluatie, onderzoek en advies

Bas Baanders – coauteur van de Atlas van het toezicht – richt zich in zijn governance-werkzaamheden op de concrete samenwerking tussen (leden van) Raden van Toezicht, Bestuur en belanghebbenden. Zijn aanpak is praktisch, pragmatisch, mens- en doelgericht: organisaties moeten echt wat hebben aan zijn werk.
Aanvankelijk werkte Bas met name voor organisaties in de zorg, gaandeweg is zijn werkterrein uitgebreid naar aanpalende sectoren die bijdragen aan de kwaliteit van het maatschappelijk leven, zoals welzijn, cultuur en (passend) onderwijs. Raden van Toezicht schakelen Bas Baanders in voor evaluatie, scholing, onderzoek en advies.

 • Evaluatie: hij begeleidt reguliere zelfevaluaties van Raden van Toezicht. Hij kent de werelden van zorg, welzijn, cultuur en passend onderwijs. Actuele ontwikkelingen worden proactief meegenomen, zoals: “strategisch partnerschap”, nieuwe samenwerkingsvormen (zoals coöperaties of samenwerkingsverbanden) en toezicht op de rol van organisaties binnen organisatienetwerken.
 • Scholing: hij is kerndocent bij de NVTZ Academie en verzorgt in-company scholingsprogramma’s op het gebied van goed toezicht en bestuur.
 • Advies: Bas Baanders adviseert Raden van Toezicht bij complexe vraagstukken, zoals inrichting, samenstelling en inbedding van goed toezicht en bestuur. Hij wordt ingeschakeld om patstellingen te doorbreken, bijvoorbeeld in de interactie tussen bestuur en toezicht of bij de ontwikkeling van strategisch beleid.
 • Onderzoek: RvT-en schakelen Bas Baanders in om complexe problematiek te onderzoeken, zoals wrijving binnen een RvT, stroeve samenwerking tussen RvT en RvB, en calamiteiten, zoals cultuurproblemen achter onopgemerkte bestuurs- of financiële problematiek.
 • Ten slotte is Bas Baanders de NVTZ-dossierhouder voor verankering van het ervaringsdeskundig perspectief in Raden van Toezicht.
Zijn uitgangspunt is dat de kwaliteit van intern toezicht afhangt van de manier waarop de leden van een RvT - gezamenlijk én individueel – inhoud en vorm geven aan hun rollen en verantwoordelijkheden. Codes, wet- en regelgeving, reglementen en dashboards stellen kaders en zijn behulpzaam. Maar goed intern toezicht bestaat bij de gratie van de vertaling van uitgangspunten in concreet gedrag. Bas Baanders vindt het een uitdaging om een vinger te leggen op het samenspel van de RvT, de RvB, de organisatie en externe belanghebbenden en vandaaruit te bekijken hoe de governance (verder) verbeterd kan worden.
Afhankelijk van de vraagstelling, wensen en mogelijkheden wordt na een gedegen
intake gezocht naar de best passende werkwijze. Welke aanpak er ook uitkomt: samenwerking met Bas Baanders is gedegen, zorgvuldig en to-the-point.

Meer lezen? Zie literatuuropgave hieronder

Publicaties op het gebied van goed toezicht en bestuur van Bas Baanders

 • Atlas van het Toezicht (2017) bestelbaar bij: https://www.nvtz.nl/publicaties-nvtz/245-atlas-van-het-toezicht of https://www.nrgovernance.nl/nieuws/atlas-van-het-toezicht-wijst-weg-bij-normatieve-professionalisering-toezichthouder
 • een nieuwe digitale kaart Samen zorgen voor betere zorg en ondersteuning, zie: https://www.nvtz.nl/zoeken?query=organisatienetwerk&x=0&y=0
 • Essay: Voorbij de coronapandemie: hoe nu verder?, in: Goed Bestuur en Toezicht (2,2022) pag. 60-65
 • Artikel: Van buiten naar binnen kijken. De meerwaarde van extern begeleide zelfevaluaties in: Goed Bestuur en Toezicht 2019 (nr. 4) pag. 41 - 47
 • Artikel Raden van Toezicht op zoek naar ervaringsdeskundigheid, in: Governance Update februari 2019,
 • Hoofdstuk Governance in de eerste lijn: zorg dat je er wat aan hebt!, in: Praktijkvoering in de huisartsgeneeskunde, najaar van 2021
 • Artikel: Wie niet leert, disfunctioneert, in: Wie stopt met beter worden, houdt op met goed te zijn, bundel ter ere van Wim Schellekens, 2011 pag. 146
 • Artikel: Het kind staat centraal in het organisatienetwerk. Hybride governance voor een samenwerkingsverband Passend Onderwijs, in: Goed Bestuur en Toezicht 2020 (nr. 1) pag. 21 – 28,
 • Het voorgenoemde artikel was een nadere uitwerking van artikel: Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs: Op zoek naar Governance in dienst van de inhoud, in het decembernummer van PO Magazine 2019
 • Publicatie Kwaliteit en good governance in de zorg: praktijkverhalen (2009),
 • Artikel Toezicht op kwaliteit. Van drijfzand naar vaste grond onder de voeten, in: ZM Magazine 2 (februari 2011),
 • Publicatie met beschouwing over de rol van de bestuurder in het licht van de transities in de zorg, Boardroomzorg, januari 2014,
 
In het kader van zijn rol als NVTZ-dossierhouder Toezien vanuit ervaringsdeskundig perspectief publiceert hij regelmatig interviews in een serie Toezichthouders over het ervaringsdeskundig perspectief in toezicht, die verschijnt op https://www.nvtz.nl/wat-doen-we/ervaringsdeskundig-toezien.
Geïnteresseerd in één of meer artikelen? Laat het me via contact weten, dan mail ik de pdf-versie(s) toe.

Image